Д-Р ХУРИЕ АБРИЗ

ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЗЪБИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПАЗЯТ
ЦЯЛ ЖИВОТ ПРИ ПРАВИЛНА ГРИЖА

ПАРОДОНТИТЪТ Е ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОТ КОЕТО СТРАДА ВСЕКИ ТРЕТИ ПА-
ЦИЕНТ. РЕДОВНАТА ПРОФИЛАКТИКА И ОТЛИЧНАТА ОРАЛНА ХИГИЕНА ГАРАНТИРАТ ПРЕВЕНЦИЯ
НА ПАРОДОНТИТА И ЗАПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЗЪБИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ. РАЗГОВАРЯМЕ С Д-Р
ХУРИЕ АБРИЗ, СПЕЦИАЛИСТ ПАРОДОНТОЛОГ, ДЕНТАЛНА КЛИНИКА „ТАРАДЕНТ“ ЗА СЪВРЕМЕННИ-
ТЕ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПАРОДОНТИТА.

Д-Р ХУРИЕ АБРИЗ ПОЛУЧАВА ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪВ ФАКУЛТЕТА
ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МУ–ПЛОВДИВ И СПЕЦИАЛИЗИРА ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ В
СОФИЯ. СЕРТИФИЦИРАНА Е ЗА РАБОТА В ОБРАЗНА ДЕНТАЛНА ДИАГНОСТИКА. УПРАВИТЕЛ Е НА ДЕНТАЛНА
КЛИНИКА „ТАРАДЕНТ“ И РАБОТИ КАТО ПАРОДОНТОЛОГ. ЧЛЕН Е НА БЗС И АСОЦИАЦИЯ НА СТОМАТОЛОЗИТЕ
В ИРАН И КАНАДА. РЕДОВНО И АКТИВНО УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ И СЕМИНАРИ СВЪРЗАНИ
С ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА.

hurie

Д-Р АБРИЗ, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРОДОНТИТЪТ
И КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ
ПОЯВАТА МУ?

Пародонтитът е бактериално заболяване, което засяга
пациенти от всички възрасти. Основна причина за поя-
вата му са патогенни бактерии, които нормално се съ-
държат в слюнката. При отсъствието на висока орална
хигиена тези бактерии попадат под венеца, стават мно-
го активни и увреждат пародонта (състои се от венец,
кост, пародонтална връзка и корен на зъба, който е по-
крит с цимент). Ако пациентът не почиства правилно и
редовно зъбите си, това води до формиране на патологич-
на орална плака, която уврежда венеца (бариерата, която
пази зъбодържащия апарат). Нормално венецът трябва да
е с розов цвят и ножовидно да заобикаля зъба – това е
първата защита срещу пародонтита.
Тютюнопушенето не е причина за появата на пародонтит,
но е фактор, предразполагащ към развитие на заболява-
нето. Никотинът свива кръвоносните съдове и намалява
кръвоснабдяването в областта на пародонта, което е
предпоставка анаеробните подвенечни бактерии да ко-
лонизират още по-активно. При пушачите развитието на
заболяването е безсимптомно, но много тежко. Загубата
на зъбодържащия апарат при тях е доста по-голяма в срав-
нение с непушачите. Друг фактор са системните заболя-
вания. Например при пациенти с диабет и пародонтит, от
една страна пародонталното състояние се влошава и се
развива по-агресивно, по-бързо губят зъбодържащия апа-
рат и зъбите си, а от друга – нивото на кръвната захар се
повишава и трудно се контролира (т.е. влошава се и диа-
бетът). Сред предразполагащите фактори е и хормонални-
ят дисбаланс, който още в пубертета провокира появата
на повърхностно възпаление в устната кухина при тийней-
джърите, улеснява се проникването на анаеробните бак-
терии под венеца и ако не се вземат навременни мерки,
това може да доведе до развитието на пародонтит. При
хормонален дисбаланс възпалителният процес е по-бърз и по-
разрушаващ.
Важно е да отбележа, че колегите стоматолози трябва да
диагностицират навреме пародонтита и да насочат пациен-
та за преглед при специалист пародонтолог. Още при начален
стадий на гингивит веднага трябва да се предприеме лечение,
за да се предотврати появата на пародонтит. Гингивитът е
100% лечим и естествените зъби могат да се запазят цял жи-
вот. Именно гингивитът отваря „вратата“ за развитието на
пародонтита. При гингивита се наблюдава подуване и отваря-
не на венеца, пародонтопатогените навлизат в гингивалния
сулкус и ако не се лекува, се развива пародонтит – възпалител-
ният процес достига до пародонта.

 

Screen Shot 2019-04-20 at 14.40.58

КОГА ПАЦИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ПОСЕТИ СПЕЦИАЛИСТ ПАРО-
ДОНТОЛОГ?

В съвременното общество трябва да притежаваме висока
здравна култура и да посещаваме 2 пъти годишно пародон-
толог. Посещението не бива да се отлага, когато е налице
дори и леко кървене, един от първите симптоми, който обаче
отсъства при пушачите и затова при тях пародонтитът е в
много тежка форма. Други симптоми са: лека пареща болка,
лош дъх в устата, задържане на храна, промяна в чувствител-
ността на зъбите от термични дразнители, разреждане на зъ-
бите (увеличава се разстоянието между зъбите). При на-
преднал пародонтит се наблюдава повишена подвижност
на зъбите. Разбира се, отговорът на имунната система
спрямо пародонтопатогените е индивидуален, но веднага
щом пациентът усети леко подуване и кървене, задължи-
телно трябва да посети пародонтолог за специализирана
орална хигиена.

Здрав пародонт – здрав организъм

Доказано е, че много от системните заболявания
се влошават при наличието на пародонтит, като
например диабет, ревматоиден артрит, мозъчен
инсулт и др., защото бактериалната инфекция
може да ангажира нервната, сърдечносъдовата,
дихателната и други системи в организма. Освен
в пародонталния джоб пародонтопатогенните бак-
терии могат по кръвен път да достигнат до важни
органи и системи в човешкия организъм.

асд

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА?

Диагностицирането включва измерване дълбочината на
пародонталния джоб, оценка на количеството изгубена
костна тъкан, подвижност на зъбите. За изследването
се използва специална компютърна програма. Панорамна-
та снимка е необходима за обща оценка на състоянието
на зъбите и костите, а допълнителните лабораторни из-
следвания – за да се определи чувствителността към ан-
тибиотици. След поставянето на диагнозата се изготвя
индивидуален план за лечение.

КАКВИ СА СТАДИИТЕ НА ПАРОДОНТИТ?

Според най-новата класификация пародонтитът се разде-
ля на 3 основни стадия: начален, умерен и напреднал. По-
следният стадий е загуба на зъби (зъбите падат самосто-
ятелно). Същите стадии има и гингивитът, като всички
те са напълно лечими. Независимо в кой стадий е пародон-
титът, заболяването може да бъде овладяно, да се пре-
установи тежката форма на протичане и да се избегнат
ЗДРАВ ЗЪБ ЗЪБ С ПАРОДОНТИТ
всякакви възможни усложнения. Важно е да подчертая, че се
изисква упоритост както от страна на пародонтолога, така и
от страна на пациента.

КАКВИ СА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРО-
ДОНТИТА?

Основният метод за лечение на пародонтита е т.нар. меха-
нична каузална терапия. При този метод се използва ултраз-
вук, антисептични медикаменти и специални инструменти за
третиране на пародонталните джобове. Лазерът е съвремен-
но оръжие както в общата дентална медицина, така и в па-
родонтологията. Използваме антибактериалното действие на
лазера за унищожаване на пародонтопатогените, но не можем
да го прилагаме за предпазване на гингивата от възпаление.
При наличие на пародонтален джоб лазерът е допълнително
оръжие срещу бактериите, което действа добре, макар и не
на 100%, затова и не е основен метод за лечение. Пародонто-
патогените са бактерии, чиято капсула е много здрава и не
може да бъде разрушена от клетките на имунната система.
При механичната каузална терапия бактериалните капсули се
разкъсват и с помощта на антибактериални медикаменти па-
тогенните микроорганизми могат да бъдат унищожени локал-
но в пародонталния джоб.
Механичната каузална терапия понякога отнема 2-3 месеца,
след което се преминава към поддържаща терапия – на всеки
3 или 6 месеца пациентът трябва да посещава пародонтоло-
га за професионално подвенечно почистване. Тази поддържаща
терапия е абсолютно необходима, защото понякога пародон-
топатогенните бактерии колонизират бързо (в рамките на 3
месеца) и особено в случаите, когато пациентът страда от
системно заболяване.

ВАШИТЕ СЪВЕТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПАРОДОНТИТА?

Правилната и редовна орална хигиена е изключително важна за
превенцията на пародонтита. Дори при здрав пародонт задължи-
телно трябва да се посещава пародонтолог два пъти годишно за
специализирана орална хигиена и профилактика на заболяването.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit